پل مواصلاتی منابع به هدف  

 

  

شرح تصویر

اگر هدف مشخص و منابع لازم برای دستیابی به هدف را داشته باشیم اما سیستم ها، فرایندها و ابزار لازم را برای هدایت و به جریان انداختن منابع به سمت هدف فراهم نکرده باشیم و نقاط ضعف و قوت خود را نشناخته باشیم قطعاً به هدف دست نخواهیم یافت و منابع در اختیار نیز از بین خواهند رفت، در مسیر دیگری جریان خواهند یافت، یا به عنوان عامل تهدیدی علیه خودمان عمل خواهند کرد.

 

گردآوری شده توسط حورا هنردوست