نوروز سازمانها چه روزی است؟  عید نوروز، روز جشن و شادمانی، روز تولد دوباره طبیعت، تحول احوال انسانها و روزی که شادی و تازگی

 در همه جای طبیعت نمایان است. عید نوروز با دعای تحول آغاز می شود، نوروز یا روز نو و جدید نماد

 تحول، ازندگی،حرکت و پویایی است که همراه با تحول و دگرگونی طبیعت،وجود ما نیز متحول می شود.

به راستی نوروز سازمانها چه روزی است؟ آیا سازمانها نیز روزی مشخص به عنوان نوروز دارند تا آن را

جشن بگیرند؟  آیا سازمانها نیز برای استقبال از نوروز آماده و مهیا می شوند؟...نوروز سازمانها چه روزی است؟   
عید نوروز، روز جشن و شادمانی، روز تولد دوباره طبیعت، تحول احوال انسانها و روزی که شادی و تازگی

 در همه جای طبیعت نمایان است. عید نوروز با دعای تحول آغاز می شود، نوروز یا روز نو و جدید نماد

 تحول، ازندگی،حرکت و پویایی است که همراه با تحول و دگرگونی طبیعت،وجود ما نیز متحول می شود.

به راستی نوروز سازمانها چه روزی است؟ آیا سازمانها نیز روزی مشخص به عنوان نوروز دارند تا آن را

جشن بگیرند؟  آیا سازمانها نیز برای استقبال از نوروز آماده و مهیا می شوند؟


نوروز سازمانها:


نوروز سازمانها، روزی است که مراحل زاید اداری حذف شده و فرآیندهای انجام کار کوتاه و ساده شوند.

نوروزسازمانها،روزی است که سازمانها هدفمند شده و در راستای تحقق اهدافشان تلاش نمایند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها به جای رفتار عادتمندانه ،نگاه هوشمندانه داشته باشند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها بتوانند دانش فردی را به دانش سازمانی تبدیل کرده و یاد گیرنده

 و یاد دهنده باشند.

نوروزسازمانها، روزی است که سازمانها به کارکنانشان به عنوان بزرگترین با ارزشترین سرمایه نگاه کنند.

نوروز سازمانها، روزی است که سازمانها به وضع موجود رضایت نداده و خوبی را آفت بهتر شدن بدانند.

نوروز سازمانها، روزی است که دو روزش یکسان نباشد. (هر روز بهتر از دیروز)

نوروز سازمانها، روزی است که هفت برنامه تحول در سفره های 7 سین شان گسترده شود.

نوروز سازمانها، روزی است که اهداف فردی و سازمانی در جهت رسیدن به قرب خدا  همراستا شوند.

نوروز سازمانها، روزی است که خدمات مورد نیاز ارباب رجوع بدون مراجعه حضوری ارائه شود.

نوروز سازمانها، روزی است که مراجعه کنندگانش احساس ارباب بودن داشته باشند.

نوروز سازمانها، روزی است که باورها، اندیشه ها و رفتارها نو شوند.

نوروز سازمانها روز مشخصی نیست بلکه هر روز که در آن برای بالندگی و تحول تلاش شود همان روز ،

 نوروز سازمانها خواهد بود بر این اساس هر روز ما می تواند نوروز باشد.


گرد آورنده: الناز سلیمانی