نردبان


 نتیجه:

شاید بتوان با همین منابع که در اختیار داریم به هدف برسیم.

  هدف را می شناسیم ابزارهای فراوانی دراختیار داریم اما نابلدی در مورد کاربرد ابزارها چنین بلایی بسرمان می آورد که    فقط موجب تلف شدن ابزارها میشویم و هزینه ها را زیاد می کنیم .

مدیرانی موفق می شوند که نردبانها را یکی یکی و با درنظرگرفتن اصول اخلاقی و علمی بپیمایند وگرنه موفقییتشان موقتی است و همان نردبانها باعث سقوطشان می گردد.

 3دلیل برای ضعف این مدیر می توان تصور نمود :

 

1.       عدم شناخت نیاز ها که مطابق آن ابزار رفع آن نیز شناسایی شود .

2.       عدم استفاده مناسب از ابزار ها یعنی عدم مدیریت امکانات

3.       عدم شناخت نقاط قوت سازمان

گردآوری شده توسط حورا هنردوست